Kr髏ki opis Batalion體 Pancernych oraz mniejszych oddzia丑w

kt髍e u縴wa硑 Tygrys體

 

 

SPIS  TRE孋I

( Kliknij aby przej滄 do danego tematu )

 

 1. WST蔖

 2. SCHEMAT ORGANIZACYJNY

 3. 500 BATALION CZO覹 CI石KICH

 4. 501 BATALION CZO覹 CI石KICH

 5. 502 BATALION CZO覹 CI石KICH

 6. 503 BATALION CZO覹 CI石KICH

 7. 504 BATALION CZO覹 CI石KICH

 8. 505 BATALION CZO覹 CI石KICH

 9. 506 BATALION CZO覹 CI石KICH

 10. 507 BATALION CZO覹 CI石KICH

 11. 508 BATALION CZO覹 CI石KICH

 12. 509 BATALION CZO覹 CI石KICH

 13. 510 BATALION CZO覹 CI石KICH

 14. 101 BATALION CZO覹 CI石KICH SS

 15. 102 BATALION CZO覹 CI石KICH SS

 16. 103 BATALION CZO覹 CI石KICH SS

 17. 104 BATALION CZO覹 CI石KICH SS

 18. III./PANZER REGIMENT GROSSDEUTSCHLAND

 19. SCHWERE PANZER-KOMPANIE MEYER

 20. SCHWERE PANZER ABTEILUNG (FKL) 301

 21. SCHWERE PANZER ABTEILUNG (FKL) 316

 22. PANZER-ABTEILUNG KUMMERSDORF

 23. SCHWERE PANZER-KOMPANIE HUMMEL

 24. STOSUNEK ZNISZCZE DO STRAT W BATALIONACH CZO覹 CI石KICH 1942 - 1945

 25. POZOSTA JEDNOSTKI

 26. BIBLIOGRAFIA

 

 

 

 

WST蔖

 

    Pocz箃kowo, by硑 tylko dwie zasadnicze koncepcje u縴cia Tygrys體 w sztabie niemieckim. Pierwszy z nich by nast阷uj筩y nale縜硂 u縴 Tygrysy jako, ma砮 oddzia硑 wsparcia ogniowego dla istniej筩ych ju jednostek pancernych. Druga z kolei, zaleca砤 utworzenie samodzielnych oraz niezale縩ych jednostek pancernych, kt髍e mia硑 podlega korpusom oraz armiom. Dzi阫i do渨iadczeniu nabytemu w walkach we Francji oraz Rosji w latach 1940-41 r., dow骴ztwo niemieckie obserwuj筩 u縴cie czo砱體 渞ednich ( typu Char B1, B1 Bis oraz D2 ) oraz czo砱體 ci昕kich ( Char 2C ) przez Francuz體, stwierdzili nast阷uj筩o. Tylko zgrupowania na szczeblu dywizji, umo縧iwia硂 najbardziej efektywne wyniki. Po dokonaniu wg酬bnej analizy, zwi箊anej z zaopatrzeniem oraz etatami w oddziale stwierdzono, i odpowiednia wielko滄 to: Batalion. Tym sposobem rozpocz阾o grupowa Tygrysy w niezale縩ych Batalionach Czo砱體 Ci昕kich, po niem. Schwere Panzer Abteilung.

 

 

 

  SCHEMAT ORGANIZACYJNY

 

 

Schemat przedstawiaj筩y BATALION CZO覹 CI石KICH w 1942 r.
 

 

        Kompania sztabowa - 2x PzKpfw VI Ausf. H1 ; 1x PzBfWg III (Sd Kfz. 268) ; 5x PzKpfw III Ausf. N

        1 Kompania
Dow骴ztwo kompanii - 1x PzKpfw VI Ausf. H1 ; 2x PzKpfw III Ausf. N
I Pluton - 2x PzKpfw VI Ausf. H1 ; 2x PzKpfw III Ausf. N
II Pluton - 2x PzKpfw VI Ausf. H1 ; 2x PzKpfw III Ausf. N
III Pluton - 2x PzKpfw VI Ausf. H1 ; 2x PzKpfw III Ausf. N
IV Pluton - 2x PzKpfw VI Ausf. H1 ; 2x PzKpfw III Ausf. N

        2 Kompania
Dow骴ztwo kompanii - 1x PzKpfw VI Ausf. H1 ; 2x PzKpfw III Ausf. N
I Pluton - 2x PzKpfw VI Ausf. H1 ; 2x PzKpfw III Ausf. N
II Pluton - 2x PzKpfw VI Ausf. H1 ; 2x PzKpfw III Ausf. N
III Pluton - 2x PzKpfw VI Ausf. H1 ; 2x PzKpfw III Ausf. N
IV Pluton - 2x PzKpfw VI Ausf. H1 ; 2x PzKpfw III Ausf. N

        3 Kompania
Dow骴ztwo kompanii - 1x PzKpfw VI Ausf. H1 ; 2x PzKpfw III Ausf. N
I Pluton - 2x PzKpfw VI Ausf. H1 ; 2x PzKpfw III Ausf. N
II Pluton - 2x PzKpfw VI Ausf. H1 ; 2x PzKpfw III Ausf. N
III Pluton - 2x PzKpfw VI Ausf. H1 ; 2x PzKpfw III Ausf. N
IV Pluton - 2x PzKpfw VI Ausf. H1 ; 2x PzKpfw III Ausf. N


Kompania techniczna
Kompania zaopatrzeniowa
Pluton ewakuacyjny
Pluton zwiadowczy
Pluton saper體
Pluton 彻czno渃i
Pluton przeciwlotniczy
Pluton transportowy
Pluton medyczny

 

    Oto schemat przedstawiaj筩y BATALION CZO覹 CI石KICH w 1943 r.

        Kompania sztabowa - 1x PzKpfw VI Ausf. H1 ; 2x PzBfWg VI

        1 Kompania
 Dow骴ztwo kompanii - 2x PzKpfw VI Ausf. H1
 I Pluton - 4x PzKpfw VI Ausf. H1
 II Pluton - 4x PzKpfw VI Ausf. H1
 III Pluton - 4x PzKpfw VI Ausf. H1

        2 Kompania
 Dow骴ztwo kompanii - 2x PzKpfw VI Ausf. H1
 I Pluton - 4x PzKpfw VI Ausf. H1
 II Pluton - 4x PzKpfw VI Ausf. H1
 III Pluton - 4x PzKpfw VI Ausf. H1

        3 Kompania
 Dow骴ztwo kompanii - 2x PzKpfw VI Ausf. H1
 I Pluton - 4x PzKpfw VI Ausf. H1
 II Pluton - 4x PzKpfw VI Ausf. H1
 III Pluton - 4x PzKpfw VI Ausf. H1
 
 Kompania techniczna
 Kompania zaopatrzeniowa
 Pluton ewakuacyjny
 Pluton zwiadowczy
 Pluton saper體
 Pluton 彻czno渃i
 Pluton przeciwlotniczy
 Pluton transportowy
 Pluton medyczny

 

    Ci昕ko jednak by硂 przej滄 z planowania w czyn, gdy nagl筩a sytuacja foncie wschodnim wymusi砤 na dow骴ztwie jak najszybsze sprowadzenie Tygrys體 w zorganizowanych oddzia砤ch lub podpodzia砤ch. Tym samym Tygrysy trafia硑 na lini frontu w sile kompani a czasami nawet ni縮zym szczeblu. Produkcja nie nad箍a砤 z zapotrzebowaniami, tym samym zorganizowanie w pe硁i kompletnego Batalionu  wymaga硂 by d硊縮zego czasu. Ponadto za硂gi wymaga硑 zapoznania si ze sprz阾em oraz zgranie si w podpodzia砤ch. Na szybko zast筽iono cze滄 si Batalionu czo砱ami 渞ednimi pocz箃kowo PzKpfw III Ausf. N, a nast阷nie PzKpfw IV Ausf. H1. Dopiero w okresie ko馽owym, Bataliony by硑 z硂縪ne w pe硁i z samych Tygrys體, aczkolwiek prawie zawsze z olbrzymi brakami tak w sprz阠ie jak i kadrze osobowej.

    Batalion Czo砱體 Ci昕kich - mia by samowystarczaln oraz niezale縩 jednostk. Na stanie posiada mia: 3 - 5 Kompanii Tygrys體, Pluton Obrony Przeciwlotniczej ( w postaci samobie縩ych dzia przeciwlotniczych - Mobelwagen b筪 Wirbelwind ), Pluton Motocyklowy, Pluton Saper體, Pluton Transportowy, Pluton Ewakuacyjny ( mi阣zy innymi pojazdy ewakuacyjne - Berwagen Panther ), Pluton 9czno渃i, S硊縝 Medyczn, Dodatkowy Pluton Czo砱體 ( z regu硑: PzKpfw III lub IV ). Tym samym w razie wyst阷owania r罂norakich wypadkowych sytuacji podczas walk, jak: rozpoznaniem, zaopatrzeniem, opiek oraz ewakuacj rannych, szybkim wycofaniu oraz napraw uszkodzonych czo砱體, 彻czno渃i, czy to problemem przeprawy wodnej. Batalion by w stanie wykona niezale縩ie dzi阫i czemu, atak post阷owa o wiele szybciej oraz nie nale縜硂 traci tak cennego czasu na pojawienie si odpowiednich i wymaganych do danej sytuacji s硊縝 pomocniczych.

    Ka縟y z Batalion體 Czo砱體 Ci昕kich posiada w砤sne odr阞ne god硂. Z jednej strony by硂 to wyra焠e podkre渓enie elitarno渃i tych縠 jednostek, z drugiej strony za nawi箊anie do tradycji posiadania gode w innych jednostkach pancernych. Niestety bardzo rzadko trafiam na histori opowiadaj筩e, w jaki spos骲 nadano god砤 poszczeg髄nym Tygrysim jednostkom, a to by硂by nader interesuj筩e.

 

 

 

Schwere Panzer Abteilung 500

 

    Batalion stworzono 20.XII.1942r. w miejscowo渃i Putlos-Holstein. Oddzia powsta jako jednostka na uzupe硁ienia, w II.1943r. stacjonowa砤 w Padeborn. W Kwietniu tego roku przeformowano jednostk, zmieniaj筩 jej nazw na:  Panzer-Ersatz-Abteilung 500, w Sierpniu tego samego roku przemianowano na: Panzer-Ersatz-黱d-Ausbildungs-Abteilung 500.

 

 

 

Schwere Panzer Abteilung 501

 

    God砮m jednostki by s硑nny: Przyczajony do ataku Tygrys. Najcz隃ciej malowany na przednim pancerzu, w okolicy przedzia硊 kierowcy lub w centrum przedniego pancerza.

    By jednym z dw骳h Batalion體 Tygrys體, kt髍e obiecane by硑 gen. E. Rommlowi przez Adolfa Hitlera w celu wzmocnienia niem. Afrika Korps. Tygrysy z obu batalion體 zosta硑 specjalnie przygotowane i wyposa縪ne do ekstremalnych warunk體 walki w terenie pustynnym. Batalion powsta 10.V.1942 roku. w Erfurcie.  Bezpiecznie przeby drog morsk z Italii na front Afryka駍ki, od razu zosta rzucony do walki co zaowocowa硂 zniszczeniem ponad 200 alianckich pojazd體 opancerzonych oraz dzia. Jednak Afrika Korps musia硂 ulec liczebnej przewadze Aliant體. Kolejno, Tygrysy by硑 stosowane defensywnie do os砤niania, wycofuj筩ych si oddzia丑w Afrika Korps. Do 1 marca, wszystkie Tygrysy zosta硑 utracone w walce b筪 by硑 zbyt uszkodzone, i tym samym niezdatne do walki. Batalion praktycznie przesta istnie. Dzi阫i cz隃ci ewakuowanego personelu ( 150 weteran體 z Afryki ) rozpocz阾o odtwarzanie Batalionu, ju 5 grudnia 1943 roku zosta on wys砤ny na front wschodni. Po ci昕kich walkach stoczonych z Armi Czerwon, zniszczy ponad 100 pojazd體 oraz dzia, do 2.VII.1944r. zosta ponownie ca砶owicie rozbity, trac筩 wszystkie Tygrysy. 14 lipca, ponownie odtworzony, tym razem jednak wyposa縪ny ju zosta w Tygrysy Kr髄ewskie ...

DOW覦CY

Major Lieder V.1942 - II.1943
Major L鰓e IX.1943 - 23.XII.1943
Oberstleutnant von Legat I.1944 - VIII.1944
Major Saemisch VIII.1944 - 13.I.1945

 

 

 

Schwere Panzer Abteilung 502

 

    God砮m jednostki, aby zademonstrowa pot阦 wybrano: p阣z筩ego do ataku Mamuta. Malowany na wie縴 lub bocznym pancerzu.

    By砤 to pierwsza jednostka kt髍a otrzyma砤 na wyposa縠nie Tygrysy !!!. W砤渘ie czo砱i z tej jednostki jeszcze nie do ko馽a skompletowanej, dokona硑 pierwszego nieudanego ataku, kt髍y mia miejsce 22.IX.1942r. zako馽zy si on zupe硁o渃i kl阺k. Owa nieudana akcja mia砤 miejsce pod Leningradem i mia砤 by eksperymentem nowego czo砱u, 4 Tygrysy zosta硑 wys砤ne na grz箂kie tereny, tym samym przez swoj olbrzymi wag, grz陑n筩 g酬boko w b硂cie i r體nocze渘ie b阣筩 atakowanym prze ukryte radzieckie dzia砤 przeciwpancerne. Jeden z Tygrys體 musia zosta wysadzony przez w砤sn za硂g, z powodu niemo縩o渃i wydobycia go z b硂ta ( rozkaz zniszczenia zosta wydany przez samego A. Hitlera, poniewa by砤 to wci箍 tajna oraz eksperymentalna bro ). Debiut tym samym nie nale縜 do najlepszych. Batalion zosta utworzony 25.V.1942r. i wys砤ny na front wschodni. Ju 2.II.1943r., Batalion z powodu ci昕kich walk nie posiada ani jednego sprawnego Tygrysa. Jeden, lekko uszkodzony Tygrys ( nr. 131 ), zosta zdobyty przez Rosjan i w lecie 1943 roku, prezentowano go na wystawie sprz阾u zdobycznego w Moskwie. Batalion niszczy ogromne ilo渃i czo砱體 radzieckich ( T-34/76 oraz KV ) oraz dzia / niszczycieli czo砱體 ( SU-122 oraz ISU-152 ). Ca砤 droga bojowa tego Batalionu by砤 w ca硂渃i zwi箊ana z frontem wschodnim, a do momentu gdy otoczona zosta砤 przez wojska rosyjskie w Kurlandii ( po oddaniu swoich sprawnych Tygrys體, 510 sPzAbt. zosta砤 ewakuowana drog morsk do Gda駍ka ). W p鬅niejszym okresie przezbrojona na Tygrysy Kr髄ewskie ...

DOW覦CY

Hauptmann Wollschl鋑er XI.1942 - II.1943
Major Richter II.1943 - VII.1943
Hauptmann Schmidt VII.1943 - VIII.1943
Hauptmann Lange VIII.1943 - X.1943
Major J鋒de X.1943 - III.1944
Major Schwaner IV.1944 - VIII.1944
Hauptmann von Foerster VIII.1944 - IV.1945

 

 

 

 

Schwere Panzer Abteilung 503

 

    God砮m jednostki zosta砤: Otwarta Paszcza Tygrysa. Malowana na przednim pancerzu.

    Tworzenie jednostki rozpocz瓿o si w maju 1942r.. W grudniu w pe硁i wyekwipowany Batalion 503 zosta wys砤ny na front wschodni. Batalion toczy ci昕kie boje z Armi Radziecka, niszcz筩 co ciekawe o wiele wi阠ej baterii radzieckich dzia przeciwpancernych ( ZIS-3 ) ani縠li radzieckich czo砱體. Odnotowano jeden bardzo interesuj筩y przypadek, ukazuj筩y niesamowit wr阠z wytrzyma硂滄 Tygrysa ( mia硂 to miejsce 9.I.1943r. ), po zako馽zeniu walki, kilka z tygrys體 musia硂 zosta wys砤nych na ty硑 w celu naprawy. Jeden otrzyma nast阷uj筩e trafienia: pociskami rusznic przeciwpancernych ( 227 razy ), armat przeciwpancernych kalibru 45 mm ( 14 razy ) oraz kalibru 76,2 mm ( 11 razy ), pomimo tak ci昕kiego ostrza硊, by on w pe硁i sprawny i odby 60 kilometrowy marsz na ty硑 o w砤snych si砤ch. Batalion uczestniczy w ci昕kich walkach na 硊ku Kurskim ( 5 lipca - 10 wrze渘ia 1943 roku ), w tym czasie niszcz筩: 501 czo砱體, 398 dzia przeciwpancernych, 79 dzia artyleryjskich oraz zestrzeli 8 samolot體 !!!. Straty w砤sne oddzia硊 wynios硑 zaledwie 10 czo砱體 !!!, je縠li operacja pod Kurksiem by砤 dla samych Niemc體 powa縜na za przegran, to dla Batalionu 503 bynajmniej by硂 to osza砤miaj筩e zwyci阺two. Nie by to jednak koniec historii jednostki, poniewa podczas operacji na Ukrainie ( 26.I.1944r. ) w kilkudniowym boju z dwoma radzieckimi korpusami pancernymi, zniszczy dalsze 267 czo砱體 ...  trac筩 przy tym jednego Tygrysa !!! ( i 4 Pantery ). W marcu czo砱i 503 Batalionu zniszczy硑 sporo nowych woz體 radzieckich ( T-34/85 oraz IS-2 ) bez strat w砤snych !!!. W kwietniu i maju 1944 roku, cz隃 Batalionu zosta砤 wyekwipowana w Tygrysy Kr髄ewskie. Batalion przerzucono na front zachodni. Z powodu ci筭硑ch atak體 lotniczych, traci砤 nieustannie swoje Tygrysy. Desk do trumny Batalionu 503 by砤 operacja pod Falaise, w okr箍eniu przeprawa przez Sekwan okaza砤 si niemo縧iwa pozosta砮 na chodzie wozy zosta硑 wysadzone przez w砤sne za硂gi.

DOW覦CY

Oberstleutnant Post V.1942 - I.1943
Oberstleutnant Hoheise I.1943 - V.1943
Hauptmann Graf Kageneck V.1943 - II.1944
Hauptmann Fromme II.1944 - XII.1944
Hauptmann von Diest-Koerber XII.1944 - V.1945

 

  

 

Schwere Panzer Abteilung 504

 

    Unikalnym god砮m jednostki, by miecz na硂縪ny na g箂ienice czo砱ow. Malowany na zainstalowanym na wie縴, po obu stronach tylnim sk砤dziku na narz阣zia.

    By jednym z dw骳h Batalion體 Tygrys體, kt髍e obiecane by硑 gen. E. Rommlowi przez Adolfa Hitlera w celu wzmocnienia niem. Afrika Korps. Tygrysy z obu batalion體 zosta硑 specjalnie przygotowane i wyposa縪ne do ekstremalnych warunk體 walki w terenie pustynnym. Batalion rozpocz阾o tworzy w II.1943r.. 27 lutego, pomimo nieuko馽zenia cyklu szkolenia, Batalion wys砤no na front afryka駍ki. Tylko cz隃 Batalionu dotar砤 do Afryki, poniewa a dwie kompanie (  z trzech ) zosta硑 na Sycylii. Ta, kt髍a dotar砤 na front, zosta砤 natychmiast wys砤na do boju. Toczy砤 bardzo ci昕kie boje z aliantami, niszcz筩 wiele pojazd體 alianckich. Broni砤 podej滄 oraz niwelowa砤 kolejne ataki alianckie. Kolejno jednak, trac筩 jeden po drugim, wszystkie tygrysy na swoim stanie. 10 lipca alianci l筪owali na Sycyli, znajduj筩e si tam oddzia硑 zosta硑 natychmiast rzucone do walki, Tygrysy w ci昕kich walkach na Sycylii, os砤nia硑 odwr髏 Dywizji Herman Gring oraz pozosta硑ch oddzia丑w Niemieckich. Batalion straci w walce wszystkie wozy. Z resztek kadry wycofanego batalionu, rozpocz阾o odtwarzanie oddzia硊 na terenie Holandii. 2 czerwca 1944 roku, wys砤no go ponownie na front w硂ski. Batalion, toczy ci昕ki boje na g髍zystych terenach W硂ch, niszcz筩 sporo alianckich czo砱體 M4 Sherman. Cz隃 Batalionu ( sierpie 1944 roku ), zosta砤 wyposa縪na w Tygrysy Kr髄ewskie. W kwietniu Batalion uleg ca砶owitemu zniszczeniu, podczas walk odwrotowych  w 1945 roku. Spo渞骴 27 utraconych Tygrys體, jedynie dwa utracono od ognia nieprzyjacielskiego, pozosta砮 z powodu braku paliwa oraz usterek technicznych.

DOW覦CY

Major Seiensticker II.1943 - V.1943
Hauptmann K黨n XI.1943 - IX.1944
Major Nill IX.1944 - V.1945

 

 

 

 

Schwere Panzer Abteilung 505

 

    Pocz箃kowo symbolik oddzia硊 by: Atakuj筩y Byk, lecz uleg on zmianie. Oryginalnym god砮m jednostki zosta: Atakuj筩y Rycerz na Wierzchowcu. Malowany na bocznej cz隃ci wie縴, spotykane r體nie malowanie na bocznej cz隃ci armaty.

    W I.1943r., rozpocz阾o formowanie 505 Batalionu. W V.1943r., zako馽zono 鎤iczenia oraz szkolenia, Batalion przerzucono na front wschodni. Ju 3.VII.1943r., znajdowa si on na linii frontu. Rzucony zosta, wraz z wsparciem Grenadier體 Pancernych szybko do walki ( w nocy z 3 / 4 lipca 1943 roku. ). Tempo natarcia Tygrys體 by硂 tak szybkie i tak zaskakuj筩e, i znajduj筩a si naprzeciwko 9 Armia Radziecka nie zdo砤砤 podj规 縜dnych dzia砤. Po drodze ataku, napotkano kilka czo砱體 T-34/76 we wsi Nowy Chutor, kt髍ych zaskoczone za硂gi porzuci硑 swoje pojazdy i uciek硑 pieszo !!!. W rejonie Butyrki, Tygrysy rozbi硑 ca砶owicie 676 oraz 81 Pu砶i radzieckiej piechoty. Batalion, bra udzia w bitwie pod Kurskiem, z powodu bardzo ci昕kich walk, mi阣zy innymi o wzg髍ze 274, Batalion dozna sporych strat oraz uszkodze w wozach, co zmusi硂 dow骴ztwo do wycofania go na ty硑 i poddania naprawom. Potem, jednostka toczy砤 sporo potyczek z rosyjskimi oddzia砤mi. W ci昕kich walkach na Bia硂rusi, podczas odwrotu, zostaj utracone wszystkie Tygrysy. Do tego czasu 505 Batalion zniszczy: 446 czo砱體 oraz 200 dzia. Kadra z ocala砮go batalionu, zostaje przewieziona do Ohdruf, gdzie zostaje na nowo zorganizowana oraz wyposa縪na w Tygrysy Kr髄ewskie ... 

DOW覦CY

Major Sauvant II.1943 - VIII.1943
Hauptmann von Karlowitz VIII.1943 - IX.1944
Hauptmann von Beschwitz IX.1943 - XI.1944
Major Senfft von Pilsach XI.1944 - IV.1945

 

 

 

 

Schwere Panzer Abteilung 506

 

    Podstaw dla god砤 jednostki, zosta砤 du縜 litera: ( odnosz筩a si do nazwiska, pierwszego dow骴cy Batalionu: Willinga ). Na pierwszym planie malowano Tygrysa, trzymaj筩ego tarcz, na kt髍ej wymalowano: Bia硑 Krzy z Czerwonym T砮m. God硂 malowano na zainstalowanym na wie縴, tylnim sk砤dziku na narz阣zia.

    Batalion zosta utworzony 20.VII.1943r.. Ju 10 wrze渘ia, Batalion zosta wys砤ny na front wschodni. Tak szybkie szkolenie Batalionu by硂 tylko mo縧iwe, dzi阫i bardzo do渨iadczonemu oraz zgranemu personelowi, kt髍y sk砤da si g丑wnie z 3 Batalionu 33 pu砶u 9 DPanc. Batalion toczy ci昕kie boje na froncie w obronie Zaporo縜. Batalion odznaczy si walk o Krzywy R骻 - niszcz筩 wszystkie czo砱i T-34 kt髍e wdar硑 si do miasta. 25 grudnia 1943 roku, Batalion zosta przerzucony kolej na ty硑, w celu napraw uszkodzonych pojazd體. Co interesuj筩e, ca砮 zaopatrzenie oraz cz隃ci zamienne zosta硑 przerzucone drog lotnicza, przez pot昕ne samoloty typu Messerschmitt Me-323 Gigant. Bardzo interesuj筩y w箃ek, odnotowano 6.VII.1944r., kiedy to Tygrysy zniszczy硑 w ci筭u 10 minut a 16 radzieckich czo砱體 typu T-34 !!!. Kolejnego dnia 8 czo砱體, kt髍e ugrz陑硑 w b硂cie, odpar硂 atak kilkudziesi阠iu radzieckich czo砱體, niszcz筩 przy okazji 20 spo渞骴 atakuj筩ych. Podczas tych jak縠 ci昕kich walk na terenach b硂tnistych, paliwo do czo砱體 by硂 transportowane na wozach, ka縟y w髗 zabiera 渞ednio, po dwa kanistry paliwa. Tygrys, w tak ci昕kich warunkach terenowych spala oko硂 10 - 15 dm3 na 1 kilometr !!!. Ukazuje nam to, jak ci昕ko uwija硂 si zaopatrzenie, aby utrzyma Batalion w gotowo渃i bojowej. Batalion uczestniczy w krwawych walkach pod Czerkassami. Z powodu du縴ch strat poniesionych w walce, pozosta砮 na chodzie Tygrysy, jednostka przekaza砤 507 sPzAbt, sama z kolei z ca硑m personelem, zosta砤 przerzucona do Lwowa, gdzie wyposa縪no j w nowe Tygrysy. W VI.1944r., podczas ci昕kich walk odwrotowych, Batalion zosta ca砶owicie zniszczony. By硂 to tak縠 zwi箊ane z niemo縧iwo渃i ud焪igni阠ia przez wi阫szo滄 most體, Tygrysa ( 56 ton  wagi ) oraz brak體 w paliwie. Wiele zosta硂 zniszczone przez w砤sne za硂gi. Pozosta彻 kadr przeniesiono do Ohdruf. Batalion zreorganizowano i uzbrojono w Tygrysy Kr髄ewskie ...

DOW覦CY

Major Willing VII.1943 - 21.X.1943
Major Lange XI.1943 - I.1945
Hauptmann Heiligenstadt I.1945 - 09.II.1945
Hauptmann von R鰉er II.1945 - IV.1945

 

 

 

 

 

Schwere Panzer Abteilung 507

 

    God砮m jednostki zosta砤 rycerska tarcza turniejowa ( ? ), na czarnym tle bia彻 znajdowa si kowal kt髍y wykuwa m硂tem miecz na kowadle.

    Batalion utworzono 23.IX.943r.. 18.III.1944r. batalion by wizytowany, przez generalnego inspektora wojsk pancernych gen. p砶 Heinza Guderiana. Pod koniec III.1944r., po przebyciu bardzo d硊gich 鎤icze, Batalion zosta przewieziony do Lwowa i dalej do Tarnopola. Batalion stoczy par potyczek w okolicach Brod體 z armi radzieck. D硊go jednak Batalion nie by w ofensywie, poniewa Rosjanie przyst筽ili do wielkiej ofensywny na Bia硂rusi ( 22.VI.1944r. ). Od tej pory, by硑 to jedyne walki odwrotowe ( S硂nim, Bia硂wie縜, Bielsk Podlaski, Wysokie Mazowieckie, Zambr體, ). W X.1944r. Batalion toczy ci昕kie boje z 65 Armi Radzieck, w celu zniszczenia przycz蟪k體 pod Szelkowem oraz Serockiem. 14.I.1945r.o godzinie 7.00, 2 Front Bia硂ruski rozpocz钩 olbrzymie natarcie. Tylko w pierwszym dniu walk, Batalionowi uda硂 si zniszczy 66 czo砱體 z 8 KPancernego Gwardii. 16 stycznia rozpocz瓿y si naloty radzieckie, w kt髍ych bra硂 udzia ponad 150 samolot體 szturmowych ( I-2m3 ) oraz bombowych ( Pe-2, A-20 Boston ! ). Batalion nie poni髎 縜dnych strat w czo砱ach. Podczas walk Tygrysy zniszczy硑 ponad 70 radzieckich czo砱體, same trac筩 przy tym tylko dwa lekko uszkodzone !!!. Batalion dalej wycofywa si na zach骴, Tygrysy zosta硑 odci阾e od mostu pod Grudzi筪zem, a tym samym od jedynej przeprawy w okolicy, przez rzek Wis酬. Nie uda硂 si przygotowa przeprawy pontonowej, tym samym otoczone, bez mo縧iwo渃i przedarcia si oraz z du縴mi brakami w paliwie, za硂gi zosta硑 zmuszone do wysadzenia swoich 22 Tygrys體 !!!. To by硂 o wiele wi阠ej ani縠li sam Batalion straci, w ci筭u ca硑ch walk na froncie. Do tej pory Batalion zniszczy 238 czo砱體 raz 126 dzia. Ocala硑 personel zostaje przewieziony do Niemiec, gdzie Batalion zostaje zreorganizowany i wyposa縪ny w Tygrysy Kr髄ewskie ...

DOW覦CY

Major Schmidt IX.1943 - VIII.1944
Hauptmann Sch鯿k VIII.1944 - V.1945

 

  

Schwere Panzer Abteilung 508

 

    God砮m jednostki pozosta: Bizon. God硂 malowano na zainstalowanym na wie縴, tylnim sk砤dziku na narz阣zia.

    Batalion zosta utworzony 25.VIII.1943r.. Personel pochodzi: z 8 Pu砶u Pancernego oraz 190 Batalionu Pancernego. Po odbytych, d硊gich 鎤iczeniach na poligonach we Francji, 6.II.1944r., Batalion zostaje przewieziony drog kolejow na front w硂ski. Natychmiast zostaje rzucony na lini frontu pod Anzio-Nettuno. Batalion wszed do walki 16 lutego od razu niszcz筩 kilka woz體, przez kolejne dni, licznik kolejno dolicza nast阷ne ofiary, w postaci M4 Sherman-體. Jednak, z powodu ci昕kiego ( tak w znaczeniu zmasowanego jak i du縠go kalibru ) ognia artylerii okr阾owej aliant體, Tygrysy nie by硑 w stanie zbli縴 si na pla縠. 25.V.1944r. z powodu niemo縧iwo渃i wycofania 6 unieruchomionych Tygrys體 ich w砤sne za硂gi wysadzi硑 je !!!. Jesieni 1944 roku, by okresem bardzo ci昕kich walk os硂nowych na froncie w硂skim, na szlaku: Caluzzo - Florencja - Pisa - Viareggio, Batalion straci wi阫szo滄 swoich Tygrys體. Ocala砮 zosta硑 przekazane do 504 sPzAbt, od tej pory ca硑 personel walczy jako piechota ( pod Berlinem, Klagerfurt oraz Prag ).

DOW覦CY

Major Hudel I.1944 - V.1944
Hauptmann Stelter VIII.1944 - V.1945

 

 

 

 

Schwere Panzer Abteilung 509

 

    God砮m jednostki pozosta砤 wrysowana w tarcz g硂wa: Tygrysa. Malowana na wie縴 jak i na kad硊bie.

    Batalion utworzono 9.IX.1943 r., personel, sk砤da si z 204 Pu砶u Pancernego 22 DPanc. Po d硊giej przeprawie kolejowej, jednostka dotar砤 na front wschodni. Z powodu zaj阠ia przez Rosjan stacji kolejowej, ca硑 Batalion zosta rozdzielony, pomi阣zy poszczeg髄ne dywizje ( 25 DPanc, 2 DPanc SS Das Reich oraz 75 DPiech ). Tym samym chrzest bojowy, Batalion stoczy mocno porozrzucany na linii frontu. Batalion ws砤wi si walk pod Nowosio砶ami, 7.XII.1943r., kiedy to Tygrysy zniszczy硑 bez strat w砤snych 21 czo砱體 T-34/76 !!!. Ciekawy w箃ek odnotowano w styczniu 1944 roku, kiedy to Tygrys podczas ataku pod U砤nowem, zosta trafiony a 20 razy w przedni pancerz, przez radzieckie dzia硂 76,2 mm ( ZIS-3 ? ), ani jeden pocisk nie by w stanie, spenetrowa przedniego pancerza Tygrysa !!!. W lutym Batalion toczy, bardzo ci昕kie bitwy o odzyskanie Szepiek體ki oraz w bitwie ko硂 miasto Zas砤wia. Miasto przechodzi硂 wielokrotnie z r筴 do r筴. W dniach 1- 3 kwietnia Batalion walczy o Buczacz. W nast阷nym okresie, zosta wycofany na ty硑 i zajmowa si szkoleniem W阦ierskich czo砱ist體, kt髍zy mieli otrzyma Tygrysy. Pod koniec lipca uczestniczy w walkach o Sandomierz i Opat體. We IX.1944r., przezbrojony na Tygrysy Kr髄ewskie ...

DOW覦CY

Hauptmann von L黷tichau VIII.1943 - XI.1943
Major Gierka XI.1943 - II.1944
Hauptmann Radtke II.1944 -04.III.1944
Hauptmann Burmester III.1944 - II.1945
Hauptmann Dr. K鰊ig II.1945 - V.1945

 

 

 

Schwere Panzer Abteilung 510

 

    God砮m jednostki wybrano god硂 Berli馽zyk體, mianowicie: Nied焪iedzia stoj筩ego na dw骳h 砤pach. Wrysowany w tarcz przemiennie malowany kolorem czarnym oraz bia硑m.

    Batalion sformowano 6.VI.1944r.. Personel techniczny pochodzi z 504 sPaAbt z kolei sami czo砱i渃i pochodzili ze szk蟪 w Wersalu i Paderborn. Na prze硂mie lipca i sierpnia 1944 roku Batalion zosta przerzucony w okolice Kowna ( Litwa ). Szlak bojowy tej jednostki, bieg nast阷uj筩o: Szawle - Kiejdany - Go砫ap - Suwa砶i. Nast阷nie Batalion, znalaz si wraz z wieloma innymi oddzia砤mi niemieckimi, otoczony w Kurlandii. 20 listopada 1944 roku, Batalion odpiera ataki dw骳h radzieckich brygad pancernych, wyposa縪nych w czo砱i ci昕kie typu: KV-1 oraz IS-2. Okopane 4 Tygrysy, tworz筩 rubie unieszkodliwi硑, w przeci筭u sze渃iogodzinnej walki, 14 czo砱體 ( IS-2 oraz KV-1 ) !!!. Kolejnego dnia, Rosjanie stracili dalsze 7 czo砱體 !!!. Nast阷nie Batalion walczy w okolicach jezior: Lari oraz Pumsati, niszcz筩 dalsze 63 radzieckie czo砱i. 24 stycznia Batalion zosta wycofany z linii frontu. Prawie ca硑 personel, z wyj箃kiem 1 kompanii oraz jej 13 Tygrys體, zosta ewakuowany drog morsk z Kurlandii. Pozosta砤 wspomniana wy縠j, 1 kompania walczy砤 a do kapitulacji oddzia丑w niemieckich. Ostatni Tygrys, kompanii zosta wysadzony przez w砤sn za硂g 8.V.1945r..  

DOW覦CY

Major Gilbert VI.1944 - ??.??

 

 

 

 

Schwere SS Panzer Abteilung 101

 

    Nawi箊uj筩 do god砤 1 Dywizji Pancernej SS Leibstandarte Adolf Hitler, mianowicie herbu z kluczem, w kt髍ej sk砤d wchodzi owy Batalion Tygrys體. God砮m dla Batalionu wybrano 2 skrzy縪wane bia砮 klucze, wpisane w herb z czarnym t砮m, dodatkowo opatrzony poni縠j wie馽em z li渃i d阞u. God硂 malowano na przednim pancerzu, najcz隃ciej po prawej stornie. God硂 by硂 nieodzownie zwi箊ane z jej legendarnym dow骴c Dywizji. Mianowicie: Joseph Sepp Dietrich ( ju samo jego nazwisko t硊maczy mo縩a z niem. jako: Wytrych ), klucz mia oznacza r體nie mo縩o滄 otwierania wszystkich drzwi oraz rozwi箊ywania wszelakich problem體 na polu walki. Li渃ie d阞u dodano do god砤, gdy Dietrich otrzyma swe Li渃ie D阞u do Krzy縜 Rycerskiego.

    Jednostka rozpocz瓿a swoj organizacj jesieni 1942 roku, kiedy to 1 Dywizja Pancerna SS Leibstandarte Adolf Hitler, otrzyma砤 Kompani Tygrys體, nazwano j 13 Kompani, trening przebiega szybko i ju pod koniec I.1943r., skierowano j na front wschodni. Ju od pierwszych potyczek zauwa縪no, znacz筩o wybijaj筩ego si czo砱ist, a by nim mianowicie Michael Wittman. Spo渞骴 wielu potyczek, to on zawsze znalaz si w odpowiednim miejscu oraz czasie, jakby si骴mym zmys砮m wyczuwaj筩 wroga. Sta si gwiazd w渞骴 czo砱ist體 ( w du縠j mierze przez propagand niemieck, w ko馽u byli i od niego lepsi ). Po wielu potyczkach stoczonych z Armi Radzieck, Kompania zosta砤 rzucona w wir walk pod Kurskiem. 101 SS sPzAbt z M. Wittmanem na czele, toczy砤 ci昕kie bitwy wdzieraj筩 si do kilkunastu kilometr體 w g彻b umocnie radzieckich pod wsi Olchowatka ( VII.1943r. ), niszcz筩 przy okazji olbrzymie ilo渃i: czo砱體 oraz dzia przeciwpancernych. Bardzo interesuj筩 potyczk, odnotowano pod dat 8.VII.1943r., tego dnia Tygrysy wdar硑 si na ty硑 6 Armii Gwardii, niszcz筩 w ca硂渃i, 29 Brygad Artylerii przeciwpancernej. Kompania nie odnotowa砤 縜dnych strat tego dnia !!!. Co ciekawe, Rosjanie widzieli ten dzie nieco inaczej, dok砤dniej m體i筩: sier縜nt Fominow z 2 Dywizjonu 159 pu砶u Artylerii Gwardii, zameldowa o pewnym Zniszczeniu dw骳h Tygrys體 !!!, marsza砮k ZSRR ( a p鬅niej w PRL-u ) Konstanty Rokossowki stwierdzi, i widzia pola us砤ne: setkami Tygrys體, zmienionych w bezkszta硉ne masy poskr阠anego 縠lastwa ( zdaniem autora strony: zniszczone radzieckie T-34, poprzez otrzymanie bezpo渞edniego trafienia, mog硑 w bardzo du縴m stopniu przypomina zniszczone i poskr阠ane czo砱i typu Tygrys, tak to by wyja渘ia硂 te pola us砤ne setkami Tygrys體 : ). 12 lipca dosz硂 to bitwy pancernej pod wsi Prochorkowa, pomi阣zy si砤mi Dywizji oraz radzieckich 18 i 29 KPanc 5 Armii Pancernej. Rosjanie odnotowali pewne Zniszczenie 34 Tygrys體 ( ca砤 kompania nie mia砤 nawet na stanie 20 Tygrys體 ) - pozostawi to sprawozdanie bez komentarza. Co interesuj筩e 17.VII.1943r., ca彻 dywizja wraz ze 101 SS sPzAbt, zosta砤 wys砤na do W硂ch na wypoczynek. Jednak, gdy rozpocz瓿a si jesienna ofensywa wojsk radzieckich na Ukrainie, zosta砤 ponownie 渃i筭ni阾a na front wschodni. Opis mia by w skr骳ie, dlatego wspomn tylko, i Kompania toczy砤 ci昕kie boje niszcz筩 przeogromne ilo渃i radzieckich czo砱體 oraz dzia. Dowodem tego mo縠 by to, i 13.I.1944r., M. Wittman zosta odznaczony Krzy縠m Rycerskim, za wysokie wyniki w walce !!! ( jego celowniczy Balthasar Woll, r體nie otrzyma to odznaczenie, 15 stycznia !!! ). Wiosn 1944 roku, ca砤 dywizja, wraz z kompani M. Wittmana zosta砤 przeniesiona do Belgii, na wypoczynek. Teraz, Kompani rozbudowano, do pe硁o etatowego Batalionu, kt髍ego pe硁a nazwa brzmia砤: 101 Batalion Czo砱體 Ci昕kich SS. 12.VI.1944r., roku Batalion przyby do Normandii, tego to dnia te, M. Wittman dokona swojego najbardziej znanego i brawurowego ataku, mianowicie walki pod Villers - Bocage, w pojedynk niszcz筩, b硑skawicznym atakiem, kilkadziesi箃 czo砱體 oraz woz體 opancerzonych !!!. Tym samym, prawie ca砶owicie niszcz筩, Brytyjski 4 pu砶 County of London Yeomary. Podczas dalszych walk, w tzw. worku pod Falaise, 101 SS sPzAbt zostaje w ca硂渃i zniszczony ( czy to przez: lotnictwo alianckie, braki w paliwie oraz amunicji, braku przepraw na rzece Sekwanie czy te na ko馽u i w najmniejszym stopniu przez alianckie si硑 pancerne ). W sk砤d jednostki wchodzi硂 ponad 8 pancerniak體 odznaczonych  Krzy縜mi Rycerskimi !!!.  Batalion ten poza tym, by odpowiedzialny za zniszczenie wi阠ej pojazd體 oraz dzia, ani縠li jakakolwiek inna jednostka !!! ( tak po stronie alianckiej jak i pa駍tw Osi !!! ). Wliczaj筩 wyczyny, jej najlepszych cz硂nk體 oraz ich pewne zniszczenia: M.Wittman ( 138 ), Balthasar Woll (  + 100 ), Karl Mobius ( + 100 ), Helmut Wendorff ( 95 ), Bobby Warmbrunn ( 57 ), Jurgen Brandt ( 57 ), Heinz Kling ( + 51 ), Franz Staudegger ( + 35 ) oraz inni. Ci昕ko jest poda dok砤dne dane, ale wynik, sumuj筩 tylko tych wy縠j wymienionych cz硂nk體, jest bynajmniej osza砤miaj筩y !!!. Nale縴 pami阾a, i zwyci阺twa te, nie uwzgl阣niaj: dzia przeciw ( pancernych / lotniczych ) oraz pojazd體 pomocniczych ( Ci昕ar體ki / samochody ).

 

DOW覦CY

Sturmbannf黨rer von Westerhagen 19.VII.1943 - 08.XI.1943
Obersturmbannf黨rer Leiner 09.XI.1943 - 13.II.1944
Obersturmbannf黨rer von Westerhagen 13.II.1944 - 20.III.1945
Sturmbannf黨rer Kling 20.III.1945 - 08.V.1945

 

 

 

 

 

Schwere SS Panzer Abteilung 102

 

    God硂 jednostki swoje tradycje czerpa硂 z 8 kompani Tygrys體, kt髍a by砤 praprzodkiem Batalionu. God硂 przedstawia, jak to okre渓ali sami pancerniacy: Springender Teufel co w t硊maczeniu oznacza Skacz筩y Diabe. Jeden z pancerniak體 mia odnale熸 na ulicach Charkowa w III.1943 dziwny metalowy pos箍ek, kt髍ego nazwa: Springender Teufel. W pewnym momencie pos箍ek ten wraz ze znalazc trafi do powy縮zego poddzia硊. Staj筩 si maskotk ca砮j jednostki oraz pozostaj筩 znakiem rozpoznawczym malowanym na Tygrysach ca砮go oddzia硊.

    Batalion sformowano 22.X.1944r.. Personel sk砤da si z weteran體 frontu wschodniego ( 8 kompania 2 DGrenPanc SS Das Reich ) oraz za丑g wyszkolonych w: Paderborn, Bordeaux, Augutean.. Ju 13.VI.1944r., Batalion zosta przewieziony do Francji i zgrupowany w okolicach Pary縜. 1.VII.1944r., Batalion wyruszy na front. Przemarsz odbywa si jedynie noc, ze wzgl阣u na bardzo zmasowane ataki lotnictwa alianckiego. Po przybyciu na lini frontu, Batalion od razu zosta rzucony do walki o wzg髍ze 112, bronione przez oddzia硑 21 Armii Brytyjskiej, w okolicach miasteczka  Maltot. 11 lipca, Tygrysom  uda硂 si opanowa wzg髍ze 112. Kolejnego dnia ( 22 lipca ), Tygrysy bezskutecznie stara硑 si zdoby samo miasteczko Maltot. W pierwszych dniach VII.1944r., Batalion toczy ci昕kie walki os硂nowe, trac筩 wiele spo渞骴 swoich Tygrys體. 9 sierpnia, pozosta砮 na chodzie Tygrysy 102 Batalionu osi筭n瓿y Falaise. 12 sierpnia, 9 Tygrys體, odpar硂 atak ponad 30 czo砱體 alianckich. Pod koniec sierpnia 1944 roku, z powodu ca砶owitego okr箍enia, brak體 w paliwie oraz amunicji a tym bardziej z braku jakiejkolwiek przeprawy przez rzek Sekwan, za硂gi pozosta硑ch Tygrys體, wysadzi硑 je i przeprawi硑 si przez rzek. Przez ca硑 sw骿 okres walk, Batalion zniszczy: 227 czo砱體, 28 dzia przeciwpancernych, 29 transporter體 opancerzonych oraz 34 ci昕ar體ki. 27.IX.1944r., z ocala砮go personelu, odtworzono Batalion przezbrajaj筩 go w Tygrysy Kr髄ewskie ...

DOW覦CY

Sturmbannf黨rer von Laackman 04.I.1944 - 14.III.1944
Sturmbannf黨rer Weiss 14.III.1944 - 18.VIII.1944
Sturmbannf黨rer Hartrampf 04.IX.1944 - V.1945

 

 

 

 

Schwere SS Panzer Abteilung 103

 

    Pierwotnie sk砤d osobowy tej縠 jednostki by utworzony jako zwyk砤 piechota. Z przeznaczeniem walki przeciwko partyzantce w Jugos砤wii, w okresie pomi阣zy VII - X.1943 r.. W Listopadzie tego roku jednostk przeorganizowano na Batalion Czo砱體 Ci昕kich. Nie bra bojowy udzia硊 na Tygrysach po uprzednim prze鎤iczeniu na tych縠 czo砱ach zdano je to oddzia硊 sPzAbt.(FKL)301. A sama jednostka zosta砤 uposa縪na w Tygrysy II ...

DOW覦CY

Sturmbannf黨rer Paetsch 01.VII.1943 - 04.II.1944
Obersturmbannf黨rer Leiner 04.II.1944 - 18.I.1945
Sturmbannf黨rer Herzig 18.I.1945 - 08.V.1945

 

 

 

 

 

Schwere SS Panzer Abteilung 104

 

    Planowo jednostka ta powsta mia砤 22.XI.1944 na potrzeby IV Korpusu Pancernego, aczkolwiek projektu tego nigdy niezrealizowano.

 

 

 

 

III./Panzer Regiment Grossdeutschland

 

    God砮m jednostki pozosta, znak identyczny jaki stosowano w Dywizji, w sk砤d kt髍ej wchodzi owy oddzia Tygrys體. Mianowicie charakterystyczny obrys boczny he砿u niemieckiego, w zale縩o渃i od okresu malowany na 矿硉o lub bia硂. Malowany na przedniej cz隃ci pancerza.

    Jednostka, zosta砤 utworzona w I.1943r.. Pocz箃kowo, by砤 to Kompania ( 13 ). Uczestniczy砤 w ci昕kich bojach pod Kurskiem. Kompania, by砤 w czo丑wce natarcia Dywizji Grossdeutschland. Pod Syrejewem, dosz硂 do walki pomi阣zy Tygrysami z Kompanii, a 214 Radzieck Brygad Pancern ( dow骴c tej Brygady, by nikt inny tylko sam: gen. mjr. Kriwoszyn - ten sam kt髍y wsp髄nie z  gen. Guderianem przyjmowa Defilad Zwyci阺twa, 28.IX.1939r., w Brze渃iu nad Bugiem: wojsk radzieckich oraz niemieckich ). W ci昕kich bojach pod Kurskiem, Kompania straci砤 7 woz體, niszcz筩 w okolicach: 200 - 250 czo砱體 oraz 100 dzia !!!. Kompania zosta砤 wycofana na ty硑 frontu, w celu reorganizacji oraz rozbudowy. 1.V.1943 roku, w Padeborn rozpocz阾o formowanie Batalionu ( personel mia sk砤da si z za丑g 13 wy縠j wymienionej Kompanii, oraz z oddzia丑w: 501 oraz 504 sPzAbt ). W X.1943r., tym razem ju nie Kompania, lecz Batalion by w wirze walk na froncie, tocz筩 ma砮 potyczki pancerne, z Armi Radzieck. Batalion zniszczy ponad 380 czo砱體, z czego wiele z jego ofiar, by硑 to nowe i dosy ci昕kie do zniszczenia czo砱i: IS-2. Dywizja Grossdeutschland, razem ze swoimi Tygrysami, broni砤 doj渃ia do Rumunii. W VII.1944r., Batalion zosta przerzucony do Prus Wschodnich, zosta ca砶owicie zniszczony b阣筩 zwi箊any w walkach na Prusach Wschodnich. Ostatniego Tygrysa, Batalion utraci 22.III.1945r.. W przeci筭u ca硑ch walk, zwi箊anych na froncie wschodnim, jednostka Tygrys體 z dyw.: Grossdeutschland, zniszczy砤: 1036 czo砱體 oraz ponad 300 dzia !!!

DOW覦CY

Hauptmann Wallroth VI.1943 - IV.1944
Major Gomille IV.1944 - VIII.1944
Oberstleutnant Baimungk I.1943 - VIII.1943
Hauptmann Bock VIII.1944 - IV.1945

 

 

 

Schwere Panzer-Kompanie Meyer

 

    Jednostk sformowano z powodu niebezpiecze駍twa na froncie po硊dniowym. Kolejno pora縦i w Afryce P蟪nocnej oraz desant na Sycylii znacz筩o wskazywa硂 na l筪owanie na terytorium W硂ch, wymusi硂 na Niemcach potrzeb stworzenia jednostki z硂縪nej z Tygrys體. Jednostk sformowano VII.1943 w Padeborn. Dow骴c mianowano porucznika Hansa Gerta Meyera. St筪 te nazwa Tigergruppe Meyer. Od II.1944 nazw zmieniono na Tigergruppe Schwebbach, od nazwiska Hauptmanna Schwebbacha. Co ciekawe jednostka wchodzi w sk砤d Panzer Jager Abteilung 46. Oddzia bierze udzia w walkach pod Anzio w pr骲ie zniszczenia alianckiego przycz蟪ka. W wyniku walk utracono wszystkie czo砱i. Ostatecznie zostaje wch硂ni阾a w sk砤d Schwere Panzer Abteilung 504.
 

 

 

Schwere Panzer Abteilung (FKL) 301

 

    God砮m jednostki wybrano, ma硑 czarny romb wewn箃rz bia砮go, dodatkowo obramowany na czarno. Malowano go na tylniej cz隃ci kad硊ba.

    Z Tygrys體 stworzono pojazdy dow骴cze montuj筩 tam dodatkowe systemy radiowe Befehlswagen). Oddzia przeformowano na oddzia dow骴czy oraz 3 kompanie w ka縟ej po 10 Tygrys體. Og蟪em pomi阣zy VIII-IX.1944 oddzia zgrupowa 21 Tygrys體 (mi阣zy innymi z Schwere Panzer Abteilung 103 SS). Jednostk wys砤no na front zachodni XII.1944 jako element LXXXI Korpusu Armii. A do ko馽a wojny Batalion ten toczy walki w Belgii.

 

 

 

Schwere Panzer Abteilung (FKL) 316

    Jednostka powstaje z Tygrys體 w IX.1943 oraz w III.1944 z Tygrys體 II. Czo砱i nie zosta硑 jednak u縴te bojowo. Oddzia wcielono w sk砤d Dywizji Pancernej Lehr i wykorzystano w Normandii. W wyniku walk w Normandii utracono ca硂滄 czo砱體. Po dalszym wyposa縠niu jako element Dywizji Pancernej Lehr.

 

 

 

Panzer-Abteilung Kummersdorf

 

    Na pr阣ce zorganizowany poddzia w zaledwie 5 Tygrys體 wyprodukowanych w II.1945r.. Przydzielono go do Dywizji Pancernej Muncheberg. W celu wzmocnienia si硑 dywizji, kt髍a pr骲owa zwolni marsz Armii Czerwonej. Systematycznie wcielaj筩 kolejne czo砱i z innych jednostek, liczba posiadanych Tygrys體 zwi阫szy砤 si do 13. Bra硑 udzia w walce a do IV.1945r..

 

 

Schwere Panzer-Kompanie Hummel

 

    Po alianckim l筪owaniu w Normandii, i udanym okr箍eniu niemieckich si w kotle pod Falaise. Powsta硂 wiele luk w si砤ch pancernych III Rzeszy, tym samym aby zagrodzi aliantom ewentualn drog do stolicy Berlina. Postanowiono zorganizowa zast阷cz Kompani w razie alianckiego marszu, jednostka powsta砤 z element體: Panzer Kompanie Ersatz Dunkirchen oraz Ausbildungs Abteilung 500, na poligonie pancernym w Paderborn. Jako ciekawostk nale縴 wspomnie organizatorzy zamachu na Hitlera w Wilczym Sza馽u w VIII.1944 planowali wykorzysta czo砱i do rozbrojenia w razie buntu oddzia丑w SS lub Wehrmachtu, podczas przejmowania w砤dzy, do wykorzystania Tygrys體 jednak nie dosz硂. Posiadaj筩 14 Tygrys體 wys砤no j 19.IX.1944 w okolice Arhnem w Holandii w celu powstrzymania Brytyjskiego pochodu. Jednostk wcielono w szeregi Schwere Panzer Abteilung 506 jako 4 Kompania. Nast阷nie sw骿 personel oraz czo砱i wykorzystywane by硑 do powstawania mniejszych formacji w Padeborn.

 

 

 

 

Stosunek Zniszcze do Strat w Batalionach Czo砱體 Ci昕kich 1942 - 1945 *

 

JEDNOSTKA

STRATY

ZNISZCZENIA

STOSUNEK ZNISZCZE DO STRAT

Schwere Panzer-Abteilung 501

120

450

3.75

Schwere Panzer-Abteilung 502 

107

1,400

13.08

Schwere Panzer-Abteilung 503 

252

1,700

6.75

Schwere Panzer-Abteilung 504

109

250

2.29

Schwere Panzer-Abteilung 505

126

900

7.14

Schwere Panzer-Abteilung 506

179

400

2.23

Schwere Panzer-Abteilung 507

104

600

5.77

Schwere Panzer-Abteilung 508

78

100

1.28

Schwere Panzer-Abteilung 509 

120

500

4.17

Schwere Panzer-Abteilung 510 

65

200

3.08

13./Panzer-Regiment Gro遜eutschland 

6

100

16.67

III./Panzer-Regiment Gro遜eutschland

98

500

5.10

13./SS-Panzer-Regiment 1

42

400

9.52

8./SS-Panzer-Regiment 2

31

250

8.06

9./SS-Panzer-Regiment 3

56

500

8.93

Schwere SS-Panzer-Abteilung 101 (501)

107

500

4.67

Schwere SS-Panzer-Abteilung 102 (502)

76

600

7.89

Schwere SS-Panzer-Abteilung 103 (503)

39

500

12.82

OG樱EM

1,715

9,850

5.74

 

* S to jedynie przybli縪ne dane aby zilustrowa nader dobre wyniki oddzia丑w wyposa縪nych w czo砱i Tygrys I a nast阷nie Tygrys II. Jak widoczne jest w skali ka縟a jednostka utrzymywa砤 dosy wysoki wska焠ik uzyskanych zniszcze wrogich pojazd體 w stosunku do strat w砤snych w wyniku dzia砤 przeciwnika W stratach nie uwzgl阣niono czo砱體 utraconych z powodu awarii oraz niemo縩o渃i wycofania, jak i r體nie samozniszcze przez za硂gi.

 

 

 

Ponadto mia硑 istnie jednostki poni縮ze, brak szerszych informacji na ich temat:

 

Panzer Kompanie Fkl  313

Panzer-Kompanie Fkl  314

Schwere Panzer Abteilung Feldherrnhalle

Schwere Panzer Abteilung  511

Schwere Panzer Abteilung  424

 

---------------------------

弐骴硂:

J. Ledwoch, " PzKpfw VI TIGER, Cz隃 I ", W-wa 1992r.

http://ww2armor.jexiste.fr/Mythicpanzers/

http://www.alanhamby.com/tiger.html

http://www.fprado.com/armorsite/tigers-02.htm